Unokám fejlődése

Regisztráció

Regisztrációhoz kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot. A csillaggal kiemelt mezők kitöltése kötelező.
A nem kiemelt mezők kitöltése nem kötelező. A cím adatokat játékokra való jelentkezéskor, vagy webáruházunkban való vásárláskoz használjuk, de harmadik félnek - a hozzájárulásod nélkül - egyik adatodat sem adjuk ki.

Személyes adatok

Név*:
E-mail cím*:
Felhasználónév*:
Jelszó*:
Jelszó még egyszer*:
 

Egyéb adatok

Ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező, de segítséget nyújt nekünk abban, hogy mi az érdeklődési körötök, milyen témákról írjunk Nektek bővebben, jobban személyre tudjuk szabni a tartalmat!

Fórumban használt név:
Profilkép:
Nem:
Életkor:
Unokák száma:
Unokák kora:
Státusz:
Kitől hallottál rólunk?:
használok Facebook-ot:
 

Webshopban használt szállítási cím

Ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező. Csak akkor kell kitölteni, ha a webshopban vásárolsz!

Irányítószám:
Település:
Cím:
Kérek hírlevelet:
Hozzájárulok, hogy részemre reklámtartalmú leveleket küldjenek:
Az adatkezelési szabályzatot elfogadom:
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2009. október
 
 1. Bevezetés
 2. Definíciók
 3. Alapelvek a Szülők Lapja adatkezelése során
 4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  - Szülők Lapja.hu honlap látogatóinak adatai
  - Szülők Lapja.hu regisztráció
  - Szülők Lapja.hu fórum
  - Cikk küldése e-mailben
  - A szolgáltatás ügyfél levelezései
  - Tartalom és információ megosztás
  - Egyéb adatkezelések
 5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 7. Jogorvoslati lehetőségek

   
                                                            
 1. Bevezetés
A New Age Média 2000. Kft. (1112 Budapest, Cirmos u. 6.) (a továbbiakban Szülők Lapja, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A www.nagyszuloklapja.hu címen elérhető Szülők Lapja.hu portál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://szuloklapja.hu/adatvedelem címen.
A Szülők Lapja fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk a szerk@szuloklapja.hu címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Szülők Lapja elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szülők Lapja a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szülők Lapja az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 1. 1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény);
 2. 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 3. 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 1. Definíciók
  1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  2. különlegesadat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy másvilágnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, aszexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozószemélyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;
  4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  5. adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
  11. adat megsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazáshelyétől;
  13. adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  14. harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
    
 2. Alapelvek a Szülők Lapja adatkezelése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen –tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos mindentényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultszemélyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személy azonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adat továbbításra kerülne sor.
 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A New Age Média 2000. Kft.. Szülők Lapja.hu portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről különértesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Szülők Lapja részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem sajátszemélyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége Az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 1. Szülők Lapja.hu honlap látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Szülők Lapja a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
A Szülők Lapja.hu portál html kódja a Szülők Lapja független, külsőszerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.
Külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián, Webaudit, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.webaudit.hu , www.gemius.hu .
Szintén külső szolgáltatók végzik a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltatók (Adverticum Zrt., Google AdSense) tudnak felvilágosítást adni a http://www.adverticum.hu és a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségeken.
A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti:
http://www.google.hu/ads/preferences/
a szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit,a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan,információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.
 1. Szülők Lapja regisztráció
A Szülők Lapja egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a bemutatkozás megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetés küldése, visszaélések megelőzése és felderítése, nyeremények postázása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: felhasználói név, teljes név, jelszó, e-mail cím, teljes cím, nem, kor, gyerekek száma, állapota, kismamáknál terhességi hetek száma (utolsó menstruáció 1. napja), hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, kitől hallott rólunk, védőnő neve, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe, a felhasználó által igénybe vett Szülők Lapja.hu szolgáltatások.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 6 hónap.
Nyilvánosságra hozatal: azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.
A felhasználók feliratkozhatnak az általános hírlevélre iratkozhatnak fel. Leiratkozni a levelek láblécében található módon lehet.
A személyes adatok módosítására és törlésére a Regisztráció módosítása menüben van lehetőség.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: bejelentés alatt
 1. Szülők Lapja fórum
A Szülők Lapja szolgáltatás egyes részeit, így a fórumot is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni. A regisztráció részletei a 4.1. pontban olvashatóak.
Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatrendszer kialakítása.
Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.1. pont.
A kezelt adatok köre: lásd 4.1. pont
az adatkezelés időtartama: lásd 4.1. pont.
Nyilvánosságra hozatal: azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.
Adatfeldolgozó: Szülők Lapja
A különleges adatok kezelését – annak veszélyei miatt – az adatvédelmi törvény meghatározott garanciális feltételek között teszi lehetővé. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy különleges adataikat csak akkor adják meg, ha mérlegelték az esetleges visszaélések lehetőségét és annak következményeit. Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradását a szolgáltató nem szankcionálja.
A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozóinformációkat a 4.1. pont alatt teszünk közzé.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.1. pont.
 1. Cikk küldése e-mailben
Amennyiben valaki egy cikket érdekesnek talál, e-mailben küldheti el magának, vagy ismerősének. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben nem saját magának küldi el a cikket, azt csak úgy teheti meg, ha a címzett ismerőse felhatalmazta őt arra, hogy ilyen jellegű üzeneteket küldjön, küldessen részére.
Az adatkezelés célja: a cikk elérhetőségét tartalmazó üzenet elküldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a feladó neve és e-mail címe, a címzett neve és e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: a szerver az adatokat nem tárolja.
 1. A szolgáltatás ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémájavan, a szolgáltatás Impresszum rovatában megadott módonkapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
A Sanoma illetve az Egyesült Társkereső Szolgáltatások Kft. abeérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével,valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügyelintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
 1. Tartalom és információ megosztás
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.
Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.
 1. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Szülők Lapja a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Szülők Lapja számítástechnikai rendszerei és más adat megőrzési helyei a székhelyén, valamint a Trust-IT Kft. (1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28/A.) címen található szerverparkjában találhatók meg.
A Szülők Lapja a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
A Szülők Lapja olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szülők Lapja az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozásmódszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosulthasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A New Age Média 2000. Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikusüzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: New Age Média 2000. Kft.
Székhely: 1112 Bp. Cirmos u. 6.  
Cégjegyzékszám: 01-09-685050
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 11955375-2-43
Telefon:+361 951-1362
E-mail: szerk@szuloklapja.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: bejelentés alatt
 1. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Szülők Lapja, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelembenyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szülők Lapja költségtérítést állapít meg.
A Szülők Lapja a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, Az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Szülők Lapja a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatáscéljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Szülők Lapja – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.
A Szülők Lapja az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellenbírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szülők Lapja az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül esőelháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a Szülők Lapja adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon Adatvédelmi Biztoshoz
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:06.1.475.7186, 475.7100
Telefax:06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu
 
 • Egészség
 • Utazás
 • Hivatalos
 • Unoka

©2016 Minden jog fenntartva - Nagyszülők Lapja